ഓണം ബംബര്‍ വിജയിയായ ടിക്കറ്റ്‌ നമ്പര്‍ ഇതാണ്.. ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാന്‍

in Special Report
KERALA STATE BUMPER LOTTERY RESULT-2022
Kerala Lottery Thiruvonam Bumper-2022 (BR-87) RS 500 Per Ticket 
Draw In 10 Series TA,TB,TC,TD,TE,TG,TH,TJ,TK,TL
 Onam Bumper 2022 (BR-87) Draw Date 18 -09-2022
तिरुवोनम बंपर बीआर 87 लॉटरी परिणाम 2022
 
KERALA LOTTERY RESULT
Onam bumper result 2022, thiruvonam bumper result 2022, kerala bumper lotter result 2022
1st Prize- 
Rs. 25,00,00,000/-(25 Crore) (1no)
TJ 750605
⇿⇿⇿⇿
Consolation Prize
Rs. –5  Lakh (9 no)
⇿⇿⇿⇿
2nd Prize
Rs. – 5 Crore (1 no)
TG 270912
⇿⇿⇿⇿
3rd Prize-
Rs. – 1 Crore (10 no)
TA 292922
TB 479040
TC 204579
TD 545669
TE 115479
TG 571986
TH 562506
TJ 384189
TK 395507
TL 555868
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
⇿⇿⇿⇿
4th Prize- 
Rs. -1 Lakh (Up to 90)
⇿⇿⇿⇿
5th Prize- 
Rs. -5,000/- (Up to 72000)
⇿⇿⇿⇿
6th Prize- 
Rs. -3,000/- (Up to 48600)
⇿⇿⇿⇿
7th Prize- 
Rs.-2,000/- (Up to 66,600)
⇿⇿⇿⇿
8th Prize-
Rs.-1,000/- (Up to 210600)
⇿⇿⇿⇿
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Onam Bumper Lottery Draw will be held on 18/09/2022