കല്യാണോം കഴിഞ്ഞു കൊച്ചും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറുമ്പിന് ഒട്ടും കുറവില്ല.. ആരാധകരെ കൊരിതരിപ്പിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസുമായി അമിയുടെ വരവ്

0
14

Amy Jackson is a British actress who has gained attention in Bollywood as well. Amy Jackson made her Indian silver screen debut with the Tamil film Madrasipatnam. Amy Jackson has been a part of many hits. Here are photos of Amy Jackson focusing on fitness right now.

The photos were shared by Amy Jackson herself. Amy Jackson says in the photos that she does not compromise on fitness. Amy Jackson recently shared on social media that the images are going viral. The actress shared pictures of her vacation in the UK on social media.

Amy’s hotel room pictures are Kula’s biggest hit. And then some other pictures. Although not currently active in film, Amy Jackson regularly shares her experiences with fans on social media.

Actress Tanase who regained her body beauty after giving birth. Share thumbnails with fans and keep followers on Instagram. Amy Jackson recently shared some holiday pictures on Instagram. The actress is currently in Capri with her life partner.

It is clear from the photos that the two are fully celebrating the holidays. Amy shared pictures on Instagram of herself celebrating all day at a beach in Capri. The actress impresses fans with her bikini outfits.

The land also shared the beautiful views of the city of Capri. The actress also talks about her son who shared body beauty and romantic moments on Instagram. Instagram posts written by the actress about the relationship between mother and son often go viral.

Currently Bhoomi has not signed any new films. Amy’s last film was 2.o, directed by S Shankar. Akshay Kumar was the villain in the movie starring Rajinikanth. The film, starring two industry superstars, is the biggest achievement of Amy’s career.

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

ആമി ജാക്സൺ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here