ഗ്ലിട്ടെര്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ??? ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ ഇഷ്ടപെടുന്നവര്‍ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതാകും ആളുകള്‍ പരീക്ഷിക്കുക.. ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണം

0
56

this video- see some BTS (behind the scenes) of a glitter bath photoshoot done in Vegas. See a few tips on how you can ensure your next shoot is smooth and painless… well, it’ll be a pain in the booty due to the cleaning needed… these are NOT fun to clean up after.

this video- see some BTS (behind the scenes) of a glitter bath photoshoot done in Vegas. See a few tips on how you can ensure your next shoot is smooth and painless… well, it’ll be a pain in the booty due to the cleaning needed… these are NOT fun to clean up after.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here