ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

in Entertainment

ഇത്രയും ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിനു ഒരു മനുഷ്യജീവിയും ഇനി ഇരയാകാതിരിക്കട്ടെ…
അതിനു പാകത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഈ മഹാപാപികൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*